در جلسه امروز شورای شهر

عقب‌گرد لیست امیدی‌ها از گزارش‌دهی ۱۰۰روزه شهردار تهران

با وجود اینکه گفته شد نجفی شهردار تهران گزارشی ۱۰۰ روزه از عملکرد خود ارائه دهد گویا شورا پنجمی‌ها پا پس کشیده‌اند چراکه میرلوحی یکی از اعضای شورا گفت: به جای این گزارش‌دهی، بهتر است عزم شورا به نگاه به آینده معطوف شود.

عقب‌گرد لیست امیدی‌ها از گزارش‌دهی ۱۰۰روزه شهردار تهران

گیلان خبر: سید محمود میرلوحی در بیست و پنجمین جلسه شورای شهر در نطق پیش از دستور خود گفت: با یاد قربانیان زلزله کرمانشاه ونثارفاتحه برای آمرزش جان باختگان وطلب شفای عاجل برای مصدومان وصبوری وموفقیت برای بازماندگان و امید به ادامه و تسریع فعالیت ها جهت اسکان موقت وبازسازی منطقه وتکریم بزرگانی که دعوت شورای شهر تهران را پاسخ گفته و در روزکتابگردی درتهران وشهرستانها درکتابفروشی هاحضور یافته وبازارمادی ومعنوی تالیف ونشر واقتصاد وفرهنگ کتاب وکتابخوانی را بررسی نمودند و رسانه هایی که مردم کشورمان را به مطالعه وکتابخوانی تشویق نمودند.

اردیبهشت، خیابان بهشت، هشت بهشت

وی افزود: حدود 6 ماه از تاریخ 29 اردیبهشت ماه یعنی روز مشارکت حداکثری مردم رشید ایران وریختن 42 میلیون رای به صندوق آرا سپری شد.و ما21نفر بعنوان لیست امید وبا رای معنی دار مردم تهران ری وتجریش افتخار حضور در کرسی شورای شهر تهران را بدست آوردیم.از پیامبراکرم ص نقل شده است که بهشت هشت در دارد.ساکنین امروز بهشت بدانند که یکی از هشت سهم دوران نمایندگی انان سپری شد.اگرچه بطور رسمی سه ماه از حضور در عضویت شورای شهرتهران می گذرد.

وفاداری به میثاق بامردم

میرلوحی تصریح کرد: پایبندی به میثاق با مردم وفاداری به شعارها وبرنامه ای که شورایعالی به مردم تقدیم نمودو تلاش درجهت حفظ وتداوم امید مردم وبهبود ظاهر وجسم وجان  کلان شهر ها ومراکز استانها وتلاش درجهت احیا وگسترش نشاط اجتماعی وفراهم نمودن زمینه توسعه همه جانبه شهرها انتظاربجائی است که رای دهندگان ازما دارند.

وی گفت: تحقق این موارد درگرو انتخاب راهبردهای عقلانی وعملی ومتناسب باشرایط امروز جامعه ازجمله موارد زیر است:

تاکید مستمر برقانونمداری

تکیه وتاکیدبر کارکارشناسی واحترام واهتمام نسبت به خردجمعی واجتناب از انحصارگرائی

وایجاد فضای گفتگو ومشارکت شهروندان در اداره شهرها   

رفتار مسولانه با مصالح ومنافع ملی وجذب حداکثری ودفع حداقلی ورویکرد ایران برای همه ایرانیان وتهران برای همه شهروندان

حفظ وبهبود مناسبات با سایر ارکان حاکمیت وقوای سه گانه

وکاروتلاش صادقانه درجهت بهبود شاخص های زندگی آرام ورضایت بخش در شهر جهانی وهوشمند وصمیمی تهران

وپرهیز ازغفلت هائی  که اصلاح طلب واصولگرا وغیر آن نمیشناسدومیتواند فرصت های طلائی بدست آمده را برباد دهدویا در دوره بعدی انتخابات مردم را خانه نشین ویا متوجه ومتمایل به گروه های رقیب نمایدوازان جمله است:

فراموشی شعارها ومیثاق بامردم خصوصا کم توجهی به جوانان وظرفیت فراوان زنان واقوام

اختلال درادامه انسجام داخلی شورا و یا بروز ناکارآمدی وتعارض بین شورا وشهردار منتخب

این عضو شورای شهر گفت: غفلت از برنامه ریزی وسرگرم شدن به دام های ساختاری ورویکردی که باعث اختلال در اقدامات بلند مدت وتوسعه پایدارگردیده است.

میرلوحی افزود: مردم شریف وشهروندان با کرامت تهران ری وتجریش با انتخاب وتصمیم شما این جمع صمیمی وهمدل وهم قسم دراینجا گرد امده اند تاطی دوره پنجم توجه به دانش وتخصص وبرنامه ریزی درامور شهربزرگ تهران درصدر نشیند.

وی گفت: بامشارکت شما وشناسائی منابع پایداروارزش افزوده بر ثروت مادی ومعنوی این شهر با وقار اضافه شود و بااتخاذ تصمیمات علمی وعقلانی واستفاده از تجارب شهرهای برتر وپیشروجهان موانع کنونی واینده توسعه همه جانبه پایتخت کاهش یابد.لذا دست دوستی وهمکاری با همه جریانات دراز میکنیم واعلام می کنیم که پایتخت کشور استحقاق برخورداری از توسعه توام با عدالت اجتماعی را دارد.

وی ادامه داد: حاشیه نشینی ،اسیب های اجتماعی ودغدغه اشتغال وآبرو زیبنده این شهر بزرگ وپایتخت کشورنیست .تهران از یک طرف با ابرچالش ها پنجه نرم می کند واز یک سو پتانسیل هاوظرفیت های بیشمار دارد.می تواند مجمع المشاکل نامیده شود ونیز به جهت وجود فرصت های فراوان مجمع المفاخر ملی ایران بزرگ باشد.

این عضو شورای شهر گفت: 8700هزار ساکنین این شهر40درصد اقتصاد ودانشگاه ودانشجو وصنعت گر وکارشناس وهنرمند وسرمایه گذار دراین شهر رقم میخورد اگر دانش وتجربه وخلاقیت وانگیزه این عزیزان به هم بیامیزد وساماندهی گردد وبه اهداف مشترک متوجه گردد،کدام مسئله ومشکل جرات مقاومت در مقابل این اراده وهمت را خواهد داشت؟

مدیریت یکپارچه شهری

وی تصریح کرد: افتخار داشتم که پس از استقرار شوراهای دوره اول  ونگاه مثبت دولت اصلاحات نسبت به واگذاری امورشهری وانتقال بیست وسه ماموریت به شهرداری ها  به نمایندگی از طرف دولت در مجلس ششم اموررا پیگیری کنم متاسفانه وباگذشت چهار دوره  هنوز مسئله مدیریت یکپارچه شهری بعنوان آرزو وارمان برتارک گفتمان اعضائ شوراها مطرح می گردد. و موازی کاری وتداخل واتلاف منابع کشور همچنان ادامه می یابد .امید است با نگاه مثبت دولت تدبیر وامید وباتوجه به احساس مشترک دولت ومجلس به ضرورت این مهم از ظرفیت فصل هفتم واصول 100و101 و102 قانون اساسی بهتر استفاده شود.

میرلوحی اضافه کرد: بهبود مناسبات دولت ومدیریت شهری وشرکت نجفی در جلسات هیئت دولت که البته به نیابت از شهرداران کشور صورت می گیرد وهماهنگی وهمدلی بین دولت ومجلس وشوراهای کلان شهرها نوید بخش سامان یافتن مسائل مزمن ازجمله حمل ونقل عمومی وپسماند وبافت فرسوده ،مالیات برارزش افزوده وقانونمند شدن منابع پایدار ومدیریت یکپارچه شهری خواهد بود.

مناسبات شورا وشهردارمنتخب

وی گفت: براین باورم که توفیق شورای پنجم وشهردارمنتخب آن توفیق همه جناحها وموفقیت همه نظام است و فقط به  اصلاح طلبان تعلق ندارد وصمیمانه دست همه را برای همکاری وهمدلی در جهت خدمت به نظام ومردم می فشاریم.

به گفته میرلوحی، مناسبات شورا وشهردار هدفمند، کارامد ومکمل،  توام با رعایت شان هرکدام وتوجه به جایگاه قانونگزاری ونظارت برای شورا واجرای قانونمند وشجاعانه توسط شهرداری خواهد بود.

وی افزود: درمراحل مقدماتی وانتخاب  نجفی اعلام شد که بین سه گزینه شورای شهرداری،شهردار و شورا؛شوراوشهردار برای مردم ودرخدمت شهروندان  سومی را برمی گزینیم و درطول سه ماه گذشته تلاش کردیم بصورت کاربردی این راهبرد را تبیین کنیم وهم اکنون این رفتار قابل ردیابی است شورا وشهرداری نه در هم ادغام می شوند ونه در تعارض  وتنافرقرار می گیرند بلکه درجهت تعامل سازنده ومسابقه برای همکاری واصلاح امور شهر همکاری واقدام مشترک برای حفظ حقوق مردم ومنافع ملی

انسجام ویکپارچگی شورا در تصمیم وتصویب ونظارت موثر ودرعین حال احترام به تنوع نظر ودیدگاه ومسولیت یکایک اعضا،احترام به مدیران خلاق وبرنامه ریز وشجاع وپاکدست وتسهیل راه وحرکت وتلاش های مفید ومثمر انان ومعرفی گفتمان فرهنگی ومدیریتی ومشارکت جو درسطح سازمان گسترده شهرداری خواهد بود.

وی ادامه داد: پذیرش نقد وانتقاد طرفداران ورقبا وپایبندی بر شعار "زنده باد مخالف من"

شفافیت دراقدامات  وپاسخگوئی به افکار عمومی،بخشی از مانیفست نمایندگان شما مردم در شوراهاخواهد بود.

شفافیت راهبرد یا شعار؟

میرلوحی گفت: شفافیت یک شعار سطحی نیست بلکه یک راهبرد است وامیدواریم همه سطوح فعالیت شورا وشهرداری را دربرگیرد. پاسخگوئی وساختمان شیشه ای(که برخی دلواپسان با شنیدن این واژه وسوسه می شوند که بدان سنگ اندازی کنند) انتخاب نیست بلکه بواسطه آسیبی که طی سالهای اخیر به اعتماد عمومی وارد شده  یک الزام است با افتخار اعلام می کنیم با فضای محدود صحن شورا, روزانه چهل نفر از خبرنگاران رسانه های همراه ومنتقد اصلاح طلبان وشورای شهر نه تنها مطالب رسمی ومذاکرات که از نزدیک مشورت های اعضای شورا را ملاحظه می کنند ومطالب وگزارش تهیه می کنند و براوردها حکایت از برتری حجم مطالب رسانه ای شورا نسبت به مجلس دارد.

این عضو شورای شهر گفت: جالب توجه است که بخش اجرائی شورا با ملاحظه برخی مطالب غیر صحیح وجناحی رسانه های رقیب والبته انعکاس دوستانه وغیر رسمی اشکالات به اینگونه رسانه ها سعی وافر داشته است که رفتار مشابه ومساوی با رسانه های موافق ومنتقد داشته باشد.

وی افزود: گام اصلی شورای پنجم در اطلاع رسانی از روند تصمیمات ومصوبات وفعالیت های شهرداری وایجاد فضای رقابتی واحترام به بخش خصوصی وتقویت حوزه نظارتی شورا وافزایش انضباط مالی واقتصادی رادرجریان تنظیم بودج 97درمعرض داوری افکار عمومی قرارخواهیم داد.

میرلوحی با بیان اینکه شورای پنجم بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات بصورت غیر رسمی اما جدی ومسئولانه نسبت به تشکیل جلسات وکمیسیون ها اهتمام کرده گفت: اگرچه همکاری مدیریت قبلی آنگونه که انتظار می رفت وقول داده شد محقق نگردید لکن توانست به اطلاعاتی دست یابد که برای شورای پیشین غیرقابل دسترسی تلقی می شد.

وی افزود: کمیسیونهای مختلف نسبت به تنظیم سیاست ها ورویکردها اقدام نموده ودربسیاری از مسائل غبار تردید درحال زدوده شدن است.

این عضو شورای شهر گفت: شجاعت شورا و شهردار درتوقف برخی روند های گذشته وسخن گفتن از منابع پایدار و برنامه جامع ویکپارچه واصل صرفه جوئی وشفافیت وتوقف استخدام های غیر قانونی وغیرمسئولانه واصلاح ساختار مالی واقتصادی ومنابع انسانی اگرچه ممکن است ریسک تصمیمات شورا را افزایش دهدوجریان رقیب را توسعه گرا وشورای پنجم را متوقف کننده برخی فعالیت ها قلمداد نماید و در کوتاه مدت موجب گله مندی برخی جوانان و همراهان سالهای غربت اصلاح طلبان  شود،لکن تعهد وپایبندی این جریان اصیل به حقوق عامه ونظم وبرنامه ریزی  را اثبات می کند.

عطف توجه ونگاه به آینده

وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا مقرر شد که شهردار گزارش وضعیت شاخص های اصلی مالی واقتصادی ومنابع انسانی وشاخص های توسعه شهری را ظرف یکصد روز  ارائه نماید گفت: اظهارات معاونین نشان از عزم مسئولان در تهیه این گزارش دارد،لکن باتوجه به گذشت سه ماه از شروع فعالیت رسمی شورا پیشنهاد می کنم با اعلام سیاست ها و رویکرد های کمیسیون ها نگاه به گذشته را صرفا به صورت برداری از وضعیت وگزارش صد روزه محدود کنیم وهرچه زودتر عزم شورا به نگاه به آینده معطوف نمائیم.

وی افزود: فرصت چهارساله به طرفه العینی سپری می شود وانبوه مسائل تهران بزرگ در پیش روی ماست.مشکلات پیچیده محیط زیست  وآلودگی های آب وخاک و هواومنظراگر هرچه زودتر مهار نشود درآینده ناممکن خواهد شد.

میرلوحی ادامه داد: نارسائی های فراوان درحمل ونقل عمومی، سماجت و دیرپائی  رکود وتاخیر در رونق ساخت وسازها، ازبین رفتن چهار هزار هکتار باغات شاداب تهران ونگرانی از ادامه این روند تهدید کننده محیط زندگی شهروندان، کم توجهی به 2200ساختمان واثر میراث فرهنگی درگستره تهران، غیرایمن بودن ساختمانهای بلند مرتبه واحتمال حوادث غیر مترقبه، حاشیه نشینی وآسیب های اجتماعی وطلاق واعتیاد و فقدان نشاط اجتماعی وصف های طولانی در کلانتریها ودادسراها نیازمند اراده قوی انگیزه بالا،برنامه ریزی هوشمندانه وهمت عالی وصبوری وپشتکار بسیار شوراست.

آمایش منطقه ای

میرلوحی گفت: سیصد وپنجاه وچهار محله تهران وترکیب متنوع جمعیتی وحضور همه اقوام وجمعیت های شهرستانی، رنگین کمان زیبائی های فرهنگی کشور است.تصور بفرمائید هریک ازمحلات ومناطق و فرهنگسراها به معرفی یکی از اقوام واستانها بپردازد وکوچه وخیابان ها ومشاهیر وشهدای استانها رایادآوری نماید وموسیقی وهنر وزبان ولباس وغذاوصنایع دستی وتولیدات کشاورزی وجشن ومراسمات انهارا درمعرض دید گردشگران داخلی وخارجی قرار دهد انگاه کدام شهر دنیا میتواند با چنین شهری رقابت کند وکدام گردشگری از دیدن این همه تنوع وجذابیت دل می کند.

سه هزار هکتار بافت فرسوده نیازمند راهبرد جامع

به با اشاره به وجود 3 هزارهکتار بافت فرسوده  گفت: درشرایطی که کارخانجات تولیدسیمان سهمیه محدود تولید دارند ومجاز به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند وبازار واحدهای تجاری که بیش از نیاز وبوفور به تعداد 311هزار درگستره تهران وچود دارد لکن  در حرم حضرت عبدالعظیم مترمربعی بیش از یکصد میلیون تومان ودر خیابان صابونچی ونزدیک باغ آذری متر مربعی 50 میلیون تومان مبادله می شودواینها نشانه هائی از جاذبه های اقتصادی دربافت فرسوده است.

وی افزود: مروری برعملکرد دوره گذشته نشان می دهد علاوه براختلاف وناهماهنگی مدیریت شهری ودولت ،شیوه وروش قبلی ازحیث مدل وراهبرد نیز فاقدکارآمدی بوده است .از اینرو پیگیری طرح جامع بلوکی وچند وجهی که حفظ میراث فرهنگی وتامین سرانه فضای سبز و ایجاد مکانهای قابل دسترسی تجاری واداری وبهداشتی وایستگاه مترو را دریک بلوک داشته باشد وباایجادارزش افزوده جاذبه لازم برای سرمایه گذارداخلی وخارجی را فراهم نماید پیشنهاد می شود.

موانع تحقق شهر جهانی وهوشمند

این عضو شورای شهر گفت: دربرنامه دوم شهرداری تهران سخن از شهر جهانی هوشمند ،بااخلاق بمیان آمده است،درمنطقه پرآشوب غرب آسیا ،به برکت حضورومشارکت وخواست مردم امنیت وآرامش نسبی درکشور حاکم است لذا برنامه ریزی برای تبدیل تهران به مرکز اقتصادی ومالی وفناوری منطقه دور از دسترس نیست لکن تامین پیش نیازهای چنین هدفی ازاهمیت برخوردار است ،کارکرد مطابق با استانداردهای جهانی در حوزه بانکی وبیمه ای وایجادفضای رقابتی برای بخش خصوصی وتامین زیر ساخت های گردشگری حداقل لوازم این مهم است.

معاونت اجرائی

به گفته میرلوحی تلخ ترین لحظات سه ماه فعالیت  شورا مواجهه با نیروهای مازاد است.اگر مسئله اشتغال ومحدودیت های اقتصادی امروز کشور وتهران نبود بسیاری از اقدامات پشتیبانی واجرائی را بروش قانونی تر وبرونسپاری پیگیری می کردیم .وقتی گزارش شش ماهه ومقایسه ای شورای چهارم وپنجم ارائه گردد امکان داوری بهتری فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر تعدادی نیروی نگهبانی وخدماتی 447نفر درسازمان اداری شورا در 31شهریور96حقوق دریافت می کردند که با مامورین وخودرو سرویس ونگهبانی وپذیرائی به پانصدنفر بالغ می شود و80 اتومبیل سرویس دهی می کرده است.شما بفرمائید اگر قرارباشد نیروهای مشاور وامین اعضای شورای پنجم هم به این ارقام اضافه شود،محلی برای تصمیم واصلاح ساختار و روند های شهرداری باقی می ماند،وسرویس دهی وحل مسائل این تعداد پرسنل فرصتی برای انجام مسئولیت های شورای پنجم باقی می گذارد؟

این عضو شورای شهر تصریح کرد: با همه سختی وجنبه های عاطفی تعدادی از پرسنل در اختیار معاونت نیروی انسانی شهرداری قرار گرفتند تا در بخش های دیگری ادامه فعالیت بدهند و درعین حال بنا به تفاهمات صورت گرفته وقول وعده های دوره انتخابات برانیم که برغم کاهش یک سوم اعضای شورا ازحیث روند بررسی های کارشناسی تصمیمات از اعتبار کارشناسی بیشتری برخوردارگردد.ناگفته نماند که بناست کارخانه تولید مصوبات جای خودرا به مصوبات محدود وجامع دهد وجنبه های نظارتی وپیگیری مصوبات قبلی مورد اهتمام قرارگیرد.

شورایاریها

میرلوحی با بیان اینکه رفع موانع مشارکت شهروندان دراداره شهر جزو شعارها وبرنامه لیست امید بوده است گفت: کثرت وپیچیدگی مسائل شهرتهران اقتضا می کندکه از نظر ودانش وتجربه آحادشهروندان وگروه ها وانجمن های تخصصی ومردمی برای بهبود وحل مسائل بهره گرفته شود.اگر اصناف واقشار محلات تهران مثل هنرمندان ،کسبه،معلمان مهندسان وپزشکان وکارگران ودانشگاهیان زنان ،ورزشکاران، روحانیون سمن های مناطق انجمن های تخصصی وغیره بصورت متشکل طرحها ونظرات خودرا به مسئولان مدیریت شهری منتقل کنند،بسیاری از ناهنجاریها رفع خواهدشد ونشاط وبالندگی ونشاط اجتماعی حاصل می شود.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 38476

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر