احمدتوکلی:

رویکرد غلط دولت به سیاست‌های تعدیل اقتصادی توأم با ۲ ایراد بزرگ

احمد توکلی گفت: بی اعتنایی برخی از دستگاه های دولتی به مطالبات معیشتی مردم، کار را به اعتراضات خیابانی کشانده است، هر چند باید توجه داشت در چنین تجمعاتی، گرچه شروع کننده مردم‌ هستند ولی تمام کننده الزاماً مردم نیستند.