سهم ۰.۳ درصدی تعاونی‌ها از پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته

در سال 96 تعداد 361 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور برای تعاونی‌ها صادر شده که در حـدود 0.3درصـد کـل پروانه‌های ساختمانی صادر شده را تشکیل می‌دهد.

سهم ۰.۳ درصدی تعاونی‌ها از پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته

گیلان خبر: بنابر گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، براساس نتایج حاصله از اجرای طرح در سال 1396 ،تعداد 361 پروانه ساختمانی (شـامل پروانـه سـاختمان، تخریـب و نوسـازی، اضافه اشکوب و توسعه بنا) توسط شهرداریهای کشور برای تعاونی‌ها صادر شده است. این تعداد پروانـه در حـدود 0.3درصـد کـل پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های کشور اعم از بخش خصوصی، دولتـی و تعـاونی را تشـکیل مـی دهـد .

 از کـل پروانه‌های صادر شده در بخش تعاون، 29 پروانه (8 درصد) مربوط به افزایش بنا (شامل اضافه اشکوب و توسعه بنا) و 332 پروانـه ( 92 درصد) مربوط به احداث ساختمان (شامل پروانه ساختمان و تخریب و نوسـازی ) بـوده اسـت . براین اسـاس استانهای خوزستان ( 17.8 درصد )کرمان (13.3 درصد) و اصفهان ( 7.2 درصد) بیشترین و استانهای قـزوین ، لرسـتان، مرکزی و همدان هرکدام ( 0.3 درصد) کمترین تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش تعاون را به خود اختصاص داده اند.

همچنین براساس نتایج حاصله از اجرای طرح در سال 1396 ، تعداد واحدهای مسکونی پیشبینـی شـده در پروانـه هـای صادر شده برای احداث ساختمان در بخش تعاونی بالغ بر 3463 واحد بوده است که حدود 1.1 درصد از مجمـوع کل واحدهای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در کل کشور را تشکیل میدهد.

براساس نتایج حاصله از اجرای طرح در سال 1396 ،مجموع مساحت زمین تعیین شـده در پروانـه‌هـای صـادرشده برای احداث ساختمان در بخـش تعـاون بـالغ بـر 529810 متـر مربـع بـوده اسـت کـه 506757 متر مربع ( 95.6 درصد) آن زمینهـای بـایر و مـابقی بـاغ، مزرعـه یـا سـاختمان تخریبـی بـوده اسـت . همچنین متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 1596مترمربع بوده است.

همچنین از مجموع پروانه‌های صادر شده در بخش تعاون، تعداد 255 مورد آن (76.8 درصد) مربوط به پروانه‌های ساختمانی مسکونی و مابقی پروانه‌های صادر شده مربوط به ساختمانهای مسکونی و کارگاه توام، بازرگانی، صنعتی، آموزشی و بهداشتی و یا درمانی و سایر میباشد. در مقایسه با کل کشور برای ساختمانهای مسکونی، بخش تعاونی 0.2 درصد این گونه پروانه ها را تشکیل میدهد. 1.0 درصد پروانه‌های احداث ساختمان آموزشی و 1.0 درصد بهداشتی و یا درمانی نیز در بخش تعاونی است. 

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 46807

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر