آرای 16 شهرستان استان تهران به 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک + جدول

آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.

آرای 16 شهرستان استان تهران به 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک + جدول

گیلان خبر: آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.

در جداول زیر آمار آرای 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک هر 16 شهرستان استان تهران آمده که در ادامه می خوانید:

 

جدول شماره 1) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 5500000 3686961  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 2588200 درصد نسبت به کل آراء 70/19  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 969218 درصد نسبت به کل آراء 26/28  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 45659 درصد نسبت به کل آراء 1/23  
5 تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا 16817 درصد نسبت به کل آراء 0/45  

 

جدول شماره2) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان اسلامشهر

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 363946 266222  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 151873 درصد نسبت به کل آراء 57  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 100279 درصد نسبت به کل آراء 37/66  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4542 درصد نسبت به کل آراء 1/70  
5 تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا 1414 درصد نسبت به کل آراء 0/53  

 

جدول شماره 3) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهارستان

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 338866 217045  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 107148 درصد نسبت به کل آراء 49/36  
3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی 98619 درصد نسبت به کل آراء 45/35  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 3457 درصد نسبت به کل آراء 1/59  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1237 درصد نسبت به کل آراء 0/56  

 

جدول شماره 4) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پاکدشت

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 189293 139801  
2 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 72353 درصد نسبت به کل آراء 51/75  
3 تعداد آرای آقای حسن روحانی 60546 درصد نسبت به کل آراء 43/30  
4 تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم 1771 درصد نسبت به کل آراء 1/26  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1223 درصد نسبت به کل آراء 0/87  

 

جدول شماره 5) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پردیس

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 127730 86988  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 54475 درصد نسبت به کل آراء 62/62  
3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 28412 درصد نسبت به کل آراء 32/66  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1196 درصد نسبت به کل آراء 1/37  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 540 درصد نسبت به کل آراء 0/62  

 

جدول شماره 6)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پیشوا

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 49785 39076  
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 20983 درصد نسبت به کل آراء 53/69  
3 تعداد آرای آقای  حسن روحانی 16080 درصد نسبت به کل آراء 41/15  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 637 درصد نسبت به کل آراء 1/63  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 276 درصد نسبت به کل آراء 0/70  

 

جدول شماره 7) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دماوند

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1   101424  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 63697 درصد نسبت به کل آراء 62/80  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 32588 درصد نسبت به کل آراء 32/13  
4 تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم 1289 درصد نسبت به کل آراء 1/27  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 469 درصد نسبت به کل آراء 0/46  

 

جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 130369 119764  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 62576 درصد نسبت به کل آراء 52/24  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 50966 درصد نسبت به کل آراء 42/55  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1762 درصد نسبت به کل آراء 1/47  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 645 درصد نسبت به کل آراء 0/53  

 

جدول شماره 9) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ری

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1   342094  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 186831 درصد نسبت به کل آراء 54/61  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 137261 درصد نسبت به کل آراء 40  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4987 درصد نسبت به کل آراء 1/54  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1890 درصد نسبت به کل آراء 0/55  

 

جدول شماره 10) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شمیرانات

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1   352408  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 274125 درصد نسبت به کل آراء 77/78  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 68720 درصد نسبت به کل آراء 19/5  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 3183 درصد نسبت به کل آراء 0/90  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1222 درصد نسبت به کل آراء 0/34  

 

جدول شماره 11 ) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شهریار

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 423699 308059  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 185570 درصد نسبت به کل آراء 60/23  
3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی 107714 درصد نسبت به کل آراء 34/96  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4089 درصد نسبت به کل آراء 1/23  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1444 درصد نسبت به کل آراء 0/46  

 

جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان فیروزکوه

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1   35150  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 22402 درصد نسبت به کل آراء 63/73  
3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی 11007 درصد نسبت به کل آراء 31/31  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 400 درصد نسبت به کل آراء 1/13  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 153 درصد نسبت به کل آراء 0/43  

 

جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قدس

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 195602 122847  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 74080 درصد نسبت به کل آراء 60/30  
3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی 43276 درصد نسبت به کل آراء 35/22  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 2019 درصد نسبت به کل آراء 1/64  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 669 درصد نسبت به کل آراء 0/54  

 

جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 158119 121030  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 59323 درصد نسبت به کل آراء 49  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 55675 درصد نسبت به کل آراء 46  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1875 درصد نسبت به کل آراء 1/54  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 762     درصد نسبت به کل آراء 0/62  

 

جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ملارد

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 247502 154105  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 84983 درصد نسبت به کل آراء 55/14  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 61582 درصد نسبت به کل آراء 41/90  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 2326 درصد نسبت به کل آراء 1/50  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 861 درصد نسبت به کل آراء 0/55  

 

جدول شماره 16) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ورامین

 

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 203296 119820  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 60744 درصد نسبت به کل آراء 50/69  
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 53262 درصد نسبت به کل آراء 44/45  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1740 درصد نسبت به کل آراء 1/45  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 748 درصد نسبت به کل آراء 0/62  

 


منبع: فارس

 

کد مطلب: 27060

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر