فداکاری از جنس پدر

یونس که از فلج مغزی رنج می برد، دوست داشت زیبایی های ایالت خود را ببیند.

فداکاری از جنس پدر

گیلان خبر : آنچه برای پونس 18 ساله اتفاق افتاده، هر روز در جای-جای جهان اتفاق افتاده و می افتد. یونس که از فلج مغزی رنج می برد، دوست داشت زیبایی های ایالت خود را ببیند. و پدرش او را سه مایل با چرخ حمل کرد تا بتواند پارک ملی ایالت یوتا را از نزدیک ببیند.

عجیب نیست، اما زیباست: نمایش و اثبات عشق پدر به پسر!

 

2014-07-03_120156

کد مطلب: 1514

ارسال نظر

انتخاب سردبیر