مهدویت در کلام رهبر معظم انقلاب/ ۳

عدالت، مهم‌ترین بنای جامعه مهدوی

رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرماید: ما کـه منتظر امام زمان هسـتیم، بایـد در جهتی که حکومت امام زمان(عج) تشـکیل خواهد شـد، زندگی امـروزمان را جهت بدهیم و بنا کنیـم.

عدالت، مهم‌ترین بنای جامعه مهدوی

گیلان خبر: کتاب «انتظار فرج امام زمان(عج)» شامل مجموعه بیانات و تحلیل‌های مقام معظم رهبری درباره مسأله مهدویت در 116 صفحه است که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل  و شبهات مرتبط با انقلاب اسلامی، نظریه انتظار و عقاید شیعه نسبت به امام زمان(عج) باشد. 

«ساختن زندگی امروز در جهت حکومت امام زمان(عج)، مبارزه با استکبار تلاشی برای حاکمیت اسلام، انتظار فرج یعنی حرکت در جهت قسط و عدل، عقیده درست به امام زمان(عج) عامل تسلیم نشدن مردم، ایجاد ناامنی، شیوه استعمار برای مبارزه با عقیده انتظار، ارتباط خاص بسیجیان با امام زمان(عج)، رسیدن به تمدن نوین اسلامی، مقدمه ظهور حضرت بقیةالله(عج)، درس‌های نیمه‌شعبان برای منتظران، از غدیر تا ظهور، درس‌های اعتقاد به مهدویت و انتظار موعود، نگاه صحیح به مهدویت و تأثیر آن در عرصه اجتماع، نقش علما در زمینه‌سازی ظهور از جمله سرفصل‌های این کتاب به شمار می‌رود.

* در ادامه بیاناتی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در این کتاب درباره جایگاه عدالت در جامعه مهدوی و تلاش دشمنان در ایجاد ناامیدی در ملت‌ها منتشر می‌شود:

* انقلاب اسلامی ایران، مهم‌ترین وسیله برای امیدواری ملت‌ها

واقعیت دیگر آن اسـت کـه امروز ما در دنیا شـاهد بیداری ملت‌ها هسـتیم. درسـت اسـت که با پیشـرفت وسـایل جدیـد و تلویزیـون و رادیـو و تبلیغـات و پـول و امکانات صنعتـی و غیـره، تسـلط قدرت‌های اسـتکباری بر ملت‌هـا و بر شـؤون آنها روزبه روز بیشـتر شـده اسـت؛ اما سـنت الهی بر ایـن قـرار گرفته کـه ملت‌ها هـم بیدار شـوند و مـا امروز می‌بینیـم ملت‌هـا هـم روز بـه روز بیـدار می‌شـوند و این بـه خاطر امیدی اسـت کـه آنها بـه آینـده پیـدا کرده‌اند. امید، در حال بیـدار کردن ملت‌هاسـت. بدون شـک، مهم‌ترین وسـیله امید بـرای ملت‌ها در 10 سـال اخیـر، پیروزی انقلاب اسـامی در ایـران، تشـکیل حکومت مردم، تأسـیس حکومـت «نه شـرقی و نه غربی» و پیشـرفت سیاسـت مقاومـت در مقابل قدرت‌های اسـتکباری بود. ایـن وقایع، به مـردم دنیـا - خصوصا مسلمانان – امید بخشید و آنها را بیدار کـرد. این، صنـع الهـی و قدرت خـدا بود.

* صدور انقلاب عامل تکثیر امید و ملت‌ها

چه قـدر تبلیغـات جهانی ایـن جملـه امـام عزیـز و فقیدمـان را کوبیدنـد که فرمـوده بودنـد: «مـا انقلاب‌مـان را به همه عالم صـادر خواهیـم کرد». صـدور انقلاب بـه معنای ایـن نبود کـه ما برمی‌خیزیـم و با قـوت و قدرت به این طـرف و آن طـرف می‌رویـم و جنـگ راه می‌اندازیم و مـردم را بـه شـورش و انقـاب وادار می‌کنیـم؛ مقصـود امام به هیچ وجه این نبـود. ایـن کار جزو سیاسـت‌ها و اصـول ما نیسـت؛ بلکه مردود اسـت. آنهـا ایـن جملـه را این گونه معنا کردنـد و آن را کوبیدند.

معنای صـدور انقلاب این اسـت کـه ملت‌های دنیـا ببینند یک ملـت، با قـدرت خود و بـا اتکاء بـه اراده و عـزم خویش و با توکل بـه خـدا می‌تواند ایسـتادگی کند و تسـلیم نشـود. اگـر ملت‌ها ایـن پایـداری را دیدند، بـاور خواهنـد کرد و تشـویق خواهند شـد که خودشـان را از زیـر بار ظلم نجـات بدهنـد. امروز شـما واضح‌‌ترین حـرکات مسـلمین را در که جاهایـی می‌بینید که سـال‌های متمـادی مسـلمان‌های آن جـا زیر فشـار بودند؛ مثل کشـمیر و سـایر کشـورهایی امـروز مسـلمان‌ها سـربلند کرده‌انـد. البته، بـر اینهـا فشـار خواهنـد آورد و فشـار آوردنـد و ظلم کردنـد؛ اما فشـار به معنای از بیـن بـردن نتیجه کار نیسـت. فشـار قادر نیسـت کـه یک حرکـت مسـتمر و متوکل بـر خـدا را متوقف بکنـد؛ بلکه گاهـی فشـار، آن حرکـت را وسـیع‌تر هم خواهـد کرد.

اگر شما امـروز به مـردم فلسـطین در داخل سـرزمین‌های اشـغالی نـگاه کنید، می‌بینیـد که حقیقتـاً مبـارزه کردند. ایـن مبـارزه در شـرایط سـختی در فلسـطین انجام می‌گیـرد؛ اما مـردم ایـن مبـارزه را ادامـه دادند. همین ملـت افغانسـتان کـه بـا سـختی‌های بسـیار مواجـه شـدند و در سرتاسـر دنیـا هیچ کس نبـود کـه حتی یک روز به داد اینها برسد و به آنها کمک کنـد، تنهـا و مظلومانـه جنگیدنـد و ایسـتادند و ادامـه دادند. بقیـه ملت‌ها هـم همین گونه‌انـد و ایـن از الگـوی اسلام و جمهـوری اسلامی در ایـران ناشـی می‌شـود. انقلاب، این طـور صادر می‌شـود و درس و تعلیـم و سرمشـق بـرای ملت‌ها بـه وجود می‌آورد.

آنچه کـه امروز دسـتگاه اسـتعماری آمریـکا و سـایر دشـمنان اسـلام و انقلاب به دنبـال آن هسـتند، این اسـت که چهـره مقاومت ملـت ایـران را در سـطح جهـان مخـدوش کننـد. مـردم دنیـا از مقاومـت شـما امیدوار شـدند؛ چون دیدند شـما ایسـتادگی کردیـد و در مقابل فشـار زانو نزدیـد. اگر دشـمن بخواهد امیـد را از مـردم دنیا بگیرد، چـه کار باید کنـد؟ باید بـه مردم دنیـا وانمـود کند که ملـت ایـران نتوانسـتند پایـداری کنند و مقاومتشـان تمام شد. اگر - العیاذ بالله- آمریکا و تبلیغات غرب و استکبار بتوانند این حرف را در دنیا به کرسی بنشانند که ملت ایـران هم بـا این همـه ادعـا و هیاهو، بالاخـره نتوانسـت طاقـت بیـاورد و به زانـو درآمـد، در این صـورت به مقصـود خـود رسـیده‌اند و در نتیجه همـان امیدی کـه در دل‌هـای مسـلمان‌ها و ملتهـا و مسـتضعفان به وجـود آمده بود به یاس تبدیل شد.

* تلاش غرب برای مأیوس کردن ملت‌ها

اگـر بـه تبلیغـات اسـتکباری و آمریکایی و غربـی و صهیونیسـتی نـگاه کنیـد، خواهید دیـد که تمـام کارهـای آنها، روی همیـن یـک نقطـه متمرکـز اسـت. بـه عبـارت دیگـر، هـر چیـزی کـه نشـاندهنده‌ی امیـد و مقاومـت ملـت ایـران اسـت، آن را منعکـس نمی‌کننـد. آنهـا وحدت و شـور و حماسـه مـردم و حضـور گسـترده ملت مـا را در راهپیمایی‌های عظیم 22 بهمن و سایر مناسبت‌ها عمداً منعکس نمی‌کنند و خبر فعالیت‌ها و پیشرفت‌ها و تلاش‌های دولت جمهـوری اسلامی را منتشـر نمی‌سکنند و از وفـاداری بی‌نظیـر ملـت مـا نسـبت به دسـتگاه‌های مسـئول کـه ادعاهای حقوق بشـری داشـتند و پس از سـفر نماینده سـازمان ملل بـه ایـران، ادعاهای دشـمنان انقلاب و منافقـان را تأییـد نکردند و آنهـا را در گـزارش خود رسـوا سـاختند، در رسـانه‌های اسـتکباری درسـت منعکس نشـد.

 آنهـا کمـال خباثـت را در انعـکاس حقایق روشـن ملـت ایـران اعمـال می‌کنند؛ چـون اگـر مـردم دنیـا بفهمند که  بعـد از رحلـت امـام، چنین حرکـت عظیمـی انجـام گرفت، امیدشـان بیشـتر خواهد شـد. آنهـا نشـانه مقاومـت ملـت ایـران را منعکـس نمی‌کننـد. در دوران جنـگ هـم پیروزی‌هـای ملـت مـا را منعکس نمی‌کردنـد. آن روزی کـه رزمندگان سلحشور ما خرمشهر را پس گرفته بودند، خبر آن را منعکس نکردند. به طـور کلی، هـر چیـزی که نشاندهنده مقاومت و امید و ایستادگی ملت ایران در مقابل قدرت‌هاست و به ملت‌های  دیگـر امیـد می‌دهـد، آن را مکتـوم نگـه می‌دارنـد و پخـش نمی‌کننـد؛ امـا بالعکـس، اگـر چیـزی موجـب ناامیـدی می‌شـود، آن را منتشـر می‌کننـد! فرض کنیـد ناطقـی در یک جـا حرفی بزنـد و آماری به راسـت یـا دروغ بدهد کـه حکایـت از یک نارسـایی و نابسـامانی کند، می‌بینید تمام رادیوهای بیگانه آن را پخش می‌کنند! اگر کسی ادعا کند که اختلاف و تفرقه هست یا حرفی بزند که بوی اختلاف و تفرقه در آن باشد، این حرف و ادعا را با صدها زبان منعکس می‌کنند تا نشان دهند که در ایران اختلاف و تفرقه وجود دارد!

* مسأله پیشرفت و تاثیر آن در امید ملت‌ها

بـا وجـود ابتـکار و پیشـرفت در کارهـای شـما و ورودتـان در زمینه‌هـای جدیـد علمـی و عملـی، رادیوهـای بیگانه درصدد ایـن نیسـتند که پیشـرفت‌های جمهـوری اسلامی در زمینه‌هـای مختلـف را به جهانیـان منعکـس کنند؛ بلکه اگـر نقاط ضعفـی پیـدا کننـد، آن را ده برابـر جلـوه می‌دهند؛ چـون وضعیت شـما مردم بـرای قدرت‌ها دردسـر خواهد داشـت و در روحیـه ملت‌های دیگـر اثر می‌گـذارد و قدرت‌هـای اسـتکباری نمی‌خواهنـد به دیگـران امیـد بدهد. البته، خـدای متعال با ماسـت.،در تمـام مراحل ایـن دوران یازده سـال، خداونـد به ما کمک کـرده و باز هـم کمک او شـامل حال ملت ایـران خواهد بـود - در این تردیدی نیسـت - شـرطش این اسـت که در کارهـای خودمـان، خدا را در نظر داشته باشیم؛ خصوصاً ما مسئولان و کسانی که کاری در اختیار آن‌هاست، سعی کنند کار را برای خدا و صلاح ملت، خوب انجام بدهند.

* عدالت، مهم‌ترین بنای جامعه مهدوی

ما کـه منتظر امام زمان هسـتیم، بایـد در جهتی که حکومت امام زمان(عج) تشـکیل خواهد شـد، زندگی امـروز را در همـان جهت قرار دهیم و بنا کنیـم. البته، مـا کوچک‌تر از آن هسـتیم که بتوانیـم آن گونه بنایـی را که اولیـای الهی سـاختند یا خواهند سـاخت، بنا کنیـم؛ اما بایـد در آن جهت تـلاش و کار کنیم.

مظهـر عـدل پـروردگار، امـام زمان(عج) است و می‌دانیم که بزرگ‌ترین خصوصیت امام زمان(عج) - کـه در دعاهـا و زیـارات و روایـات آمده اسـت - عدالـت می‌باشـد: «یملاالله به الارض قسطا وعدلا». ما بایـد امروز جامعـه را جامعـه‌ عدالـت کنیـم، در بنای یـک جامعه، عدالـت از همه چیـز مهم‌تر اسـت. عدالت، بـه معنای عـدم تبعیـض در حقـوق و حـدود و احکام اسـت، عدالـت، یعنی کمک به مردم محروم و ضعیف، عدالت یعنی این که برنامه‌ها و حرکـت کلی کشور، در جهت تأمین زندگی مستضعفان باشد، عدالت به معنای این است که کسانی که زیر سایه‌ سنگین نظام طاغوتی از حقوق خود محروم ماندند به حقوقشان برسند، عدالت، یعنی این که عده‌ای خاصی بـرای خودشـان حق ویژه‌ای قایل نباشـند، عدالـت یعنی این کـه حقـوق انسـانی و اجتماعـی و عمومـی و حدود الهـی یکسان بر مردم اجرا شود.

اگر جلوی کسانی که با تکیه بر فریب و زور و یا براساس کارهای ناصحیح و مبتنی بر عقل‌های مادی و منحرف از معنویت، توانستند به چیزهایی که حق آنها نبوده است، دست پیدا کنند، گرفته شود تا فرصتی برای ادامه کار خود پیدا نکنند، عدالت تحقق پیدا کرده است. البتـه، کمک بـه مظلومـان و محرومـان، شـامل کمک‌هـای فـردی هم می‌شـود، امـا قضیـه بالاتـر از اینهاسـت؛ زیرا تحقـق زندگـی عادلانه بـه این اسـت کـه کمـک نظـام و تشـکیلات و حرکـت آن، در جهت کمـک به مسـتضعفان  خـدای متعال کمـک خواهدکرد و قدرت‌های مادی نخواهند توانست با این ترفندها و فریب‌ها، ملت ما را از راه پرافتخار خود منصرف کنند و مقاومتش را بگیرند. ان‌شاءالله روز به روز مقاومت مردم بیشتر خواهد شد.


منبع: تسنیم

 

 

کد مطلب: 32204

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر