استاد علی محمد جلوه؛

اتفاقات روز رشت یک برنامه انتخاباتی بود

یعنی حامیان و بانیان این برنامه‌ها این پیام را ارسال می‌کنند که انتخاب آن‌ها و رای به آن‌ها، چنین برنامه‌هایی را در شهر رونق خواهد داد.

اتفاقات روز رشت یک برنامه انتخاباتی بود

گیلان خبر: استاد علی محمد جلوه پیرامون اتفاقات ناخوشاینتد روز رشت گفت: اتفاقات روز رشت یک برنامه انتخاباتی بود

استاد جلوه در گفتگو با گیلان خبر گفت: متاسفانه عده‌ای برای رسیدن به هدف خود از ابزارهای مخت